Rise above adversity solution Leadership with a businessman flying and soaring over a complicated maze with the help of a hot air balloon as a business concept of innovative creative thinking for financial success.

Hoi ik ben Anjès

Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van Rapid Reset en de cliënt.

 1. Indien cliënt na het introductieconsult een nieuwe datum heeft afgesproken voor een sessieperiode, is er sprake van een behandelingsovereenkomst.
 2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
  • De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
  • De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, c.q gespecificeerd.
 3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
  • Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen sessies meer nodig zijn;
  • Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail dat men geen sessies meer wil afspreken;
  • De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail geen sessies meer te zullen geven.
  • Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
  • De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is om de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde als de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
 1. Ontbindingsrecht/ Annuleringsperiode:
  De client heeft het recht om de overeenkomst zonder opgaaf van reden, binnen 14 dagen na aanmelding, te ontbinden. Binnen deze periode ontvangt de client de investering volledig terug. Na de termijn van 14 dagen is het niet mogelijk om tot annulering over te gaan en de investering terug te claimen. De client komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.
 2. Procedure van annuleren:
  Indien de client gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient dit binnen de wettelijk vastgestelde bedenktijd schriftelijk te worden meegedeeld, per e- mail aan Rapid Reset via anjes@rapidreset.nl. Client ontvangt hierop een bevestiging per e-mail van ontvangst. Hierna zal de toegang tot het cursusmateriaal en de eventuele online community worden geannuleerd en alle geplande mails rondom de therapie worden niet meer verzonden. Na annulering ontvangt de client een creditfactuur en binnen veertien dagen wordt de investering teruggestort op de gewenste rekening.
  Bij vragen rondom de annulering kun je terecht bij anjes@rapidreset.nl.
 3. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie is afgesproken voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatstgehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.
 4. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie(pakket) afgesproken. Indien er sprake is van een vervolg sessieperiode wordt bij een nieuwe afspraak mogelijk een ander pakkettarief berekend. Indien er sprake is van een tussentijdse prijsverhoging wordt deze verhoging alleen doorberekend, als de verhoging heeft plaats gevonden vóór het maken van de afspraak voor het vervolg programma.
 5. Cliënten die gekozen hebben voor een face-to-face sessie rekenen contant af tijdens de sessie (indien van tevoren besproken), of vóór tot uiterlijk op de vervaldatum van de factuur, via overschrijving. Cliënten die gekozen hebben voor een online sessie voldoen het totaalbedrag eveneens vóór tot uiterlijk op de vervaldatum van de factuur, en altijd vóór de eerste sessie. Door het gekozen sessie programma vooraf te betalen wordt een volledig termijn gereserveerd in de agenda van Rapid Reset. Hiermee wordt zekerheid voor beide partijen gecreëerd voor het besproken therapie termijn. Te gelijker tijd gaat de client hiermee een belangrijke commitment voor zichzelf aan.
 6. Betalingen in twee termijnen is mogelijk met een verhoging van 5%. Dit dient vooraf te worden overeengekomen.
 7. Wanneer de (complete) betaling nog niet is ontvangen op de vervaldatum van de factuur, sturen wij twee keer een herinnering. Bij de tweede herinnering zal €15,00 herinnering kosten in rekening gebracht worden. Na de tweede herinnering volgt een aanmaning. De aanmaningskosten bedragen 15% van het totaal openstaande bedrag. Indien de aanmaning niet op tijd wordt voldaan wordt de vordering overgedragen aan incassobureau Medicas.
 8. In aanvulling op de bepaling nummer 5 is de minimumtijd voor sessies anderhalf uur en maximaal tweeënhalf uur.
 9. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met ook dan mogelijk een ander pakkettarief.
 10. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 48 uur van tevoren te worden afgemeld. De therapeut brengt €485,- voor deze gemiste sessie in rekening indien de cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook als de cliënt, om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag. Een follow-up sessie, die binnen 24 uur voor de afspraak wordt geannuleerd, komt te vervallen.
 11. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Het dossier (of een deel daarvan) wordt dan gekopieerd. Dit is kosteloos (met uitzondering van buitensporige verzoeken). Per 1 januari 2020 wordt het dossier conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. Verder bestaat er inzagerecht voor nabestaanden. Voor wat betreft de informatieplicht van de hulpverlener is er aan aanvulling, t.w.: het zwaartepunt komt te liggen op het “samen” beslissen over de behandeling met de patiënt/cliënt.
 12. De therapeut houdt zich aan geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
 13. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken tarief.
 14. De therapeut is aangesloten bij de beroepsorganisatie NBVH. De regels van deze beroepsorganisatie zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsorganisatie melden. De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
 15. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
 16. De therapeut kan tijdens de sessie besluiten de sessie te stoppen indien cliënt onder invloed blijkt van alcohol en/of drugs. De kosten voor deze sessie worden alsnog in rekening gebracht.
 17. De therapeut is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem/haar bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 18. De cliënt heeft het privacy verklaring van praktijk Rapid Reset gelezen welke vermeld staat op de website van praktijk Rapid Reset en cliënt stemt in met dit privacyreglement.
 19. De therapeut is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan Zwerfkei 3, 6581 HN te Malden, noch voor andere schade ontstaan door het betreden van de praktijk, de hal, wachtruimte en het gebruik maken van het toilet.
 20. Cliënten met epilepsie of elke persoon met een diagnose uit het spectrum van ‘psychotische stoornissen’ of ‘complexe persoonlijkheidsstoornissen’, mogen geen hypnose ondergaan (contra indicatie). De therapeut aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Bij vragen hierover of enige onzekerheid is het belangrijk om hier open over te zijn.
 21. Onder geen enkele voorwaarde inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid zal de therapeut aansprakelijk zijn voor enige speciale- of gevolgschade, op welke manier dan ook, nu of in de toekomst, die het gevolg zijn van het gebruik van- of het onvermogen om hypnose aan te wenden, geavanceerde hypnotische technieken, hypnotherapie of andere therapieën.
 22. De informatie, technieken, methoden en aanbevelingen van/door de therapeut zijn niet bedoeld als vervanging van de diagnose en behandeling door een gekwalificeerde arts, ook niet om de behandeling van aandoeningen aan te moedigen door personen die niet gekwalificeerd zijn. Als u Rapid Transformational Therapy toepast terwijl u onder medische behandeling bent, om het even voor welke aandoening, pas dan niet uw voorgeschreven medicatie aan zonder toestemming van uw arts. Bij twijfel dient u medisch advies op te vragen.
 23. De therapeut heeft de nodige zorg en aandacht besteed aan de informatie die tijdens deze therapiesessie wordt gegeven en deze informatie wordt te goeder trouw verstrekt. De verstrekte informatie is niet bedoeld als medisch advies. Raadpleeg altijd uw huisarts voordat u van medicatie verandert en behandelingsalternatieven evalueert.
 24. De therapeut aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies, schade of kosten als gevolg van het toepassen van de verstrekte informatie. Door instemming met- en/of ondertekening van deze voorwaarden gaat u ermee akkoord haar schadeloos te stellen en te vrijwaren van enige aansprakelijkheid.
 25. De therapeut heeft een volledige professionele aansprakelijkheidsverzekering en een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering bij Balens Europe. Zij is tevens aangesloten en erkend bij/door verschillende organisaties waaronder de Nederlandse Vereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) en Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).
 26. Alle informatie die de cliënt heeft verstrekt of nog zal verstrekken in het intake formulier is naar beste eer en geweten, volledig en correct.
 27. De cliënt is zich ervan bewust dat hij/zij therapie ondergaat, begrijpend dat dit een samenwerkingsproces inhoud, tussen cliënt en therapeut en dat vooruitgang afhankelijk is van de eigen motivatie, inzet en participatie.
 28. De therapeut heeft toestemming om de cliënt te hypnotiseren, om RTT – Hypnotherapie toe te passen.
 29. De cliënt is zich ervan bewust dat hij/zij volledig dient deel te nemen aan het proces, inclusief het luisteren naar de persoonlijke opname, voor een periode van 21 dagen, en dat de cliënt zelf een cruciale rol speelt in het behalen van succes.
 30. De cliënt begrijpt dat, ondanks het hoge succespercentage van RTT, de therapeut geen resultaten kan en zal garanderen. De cliënt begrijpt dat persoonlijke succes afhankelijk is van vele factoren waar de therapeut geen controle over heeft, inclusief de wens en bereidheid van de cliënt, om verandering te bewerkstelligen.
 31. De sessiepakketkosten staan voor de geïnvesteerde tijd en professionele expertise van de therapeute en zijn zoals genoemd geen garantie voor een succesvol resultaat. Er wordt dan ook geen restitutie verleend.
 32. De therapeut behoudt het volledige auteursrecht op alle vormen van media die naar aanleiding van de behandeling voor de cliënt worden geproduceerd en/of aan de cliënt worden gedistribueerd. Inclusief de generieke audio’s, persoonlijke audio’s en video’s.
 33. De therapeut heeft toestemming om de cliënt tijdens de sessie aan te raken op de volgende wijzen: armen zacht optillen, handen, schouders en hoofd aan raken. Dit alles om het verdiepingsproces te faciliteren en stimuleren.
 34. De cliënt is zich bewust van de volgende bijwerking: Het overgrote deel van de cliënten die behandeld worden door de therapeut van Rapid Reset heeft geen vervolgbehandeling meer nodig en omschrijven na de behandeling een intens gevoel van vrijheid en levensvreugde.