Rise above adversity solution Leadership with a businessman flying and soaring over a complicated maze with the help of a hot air balloon as a business concept of innovative creative thinking for financial success.

Hoi ik ben Anjès

Algemene Bepalingen

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van Rapid Reset en de cliënt.

 1. Indien cliënt na het introductieconsult een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.
 2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
 • De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
 • De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, c.q.   gespecificeerd.
 1. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
 • Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen sessies meer nodig zijn;
 • Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail dat men geen sessies meer wil afspreken;
 • De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail geen sessies meer te zullen geven.
 • Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
 • De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is om de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde als de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
 1. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie is afgesproken voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.
 2. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt rekent contant na de sessie af, tenzij anders afgesproken. Betalingen in twee termijnen is mogelijk met een verhoging van 5%.
 3. Wanneer de (complete) betaling nog niet is ontvangen op de vervaldatum van de factuur, sturen wij twee keer een herinnering. Bij de tweede herinnering zal €10,00 herinnering kosten in rekening gebracht worden. Na de tweede herinnering volgt een aanmaning. De aanmaningskosten bedragen 15% van het totaal openstaande bedrag. Indien de aanmaning niet op tijd wordt voldaan wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau.
 4. In aanvulling op de bepaling nummer 5 is de minimumtijd voor sessies anderhalf uur en maximaal tweeënhalf uur.
 5. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander pakkettarief.
 6. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 48 uur van tevoren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening indien de cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook als de cliënt, om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag. Een follow-up sessie, die binnen 24 uur voor de afspraak wordt geannuleerd, komt te vervallen.
 7. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Het dossier (of een deel daarvan) wordt dan gekopieerd. Dit is kosteloos (met uitzondering van buitensporige verzoeken). Per 1 januari 2020 wordt het dossier conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. Verder bestaat er inzagerecht voor nabestaanden. Voor wat betreft de informatieplicht van de hulpverlener is er aan aanvulling, t.w.: het zwaartepunt komt te liggen op het “samen” beslissen over de behandeling met de patiënt/cliënt.
 8. De therapeut houdt zich aan geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
 9. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken tarief.
 10. De therapeut is aangesloten bij de beroepsorganisatie NBVH. De regels van deze beroepsorganisatie zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsorganisatie melden. De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenare Complementaire Zorg (RBCZ).
 11. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
 12. Anjes Meijers/ Rapid Reset is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem/haar bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 13. De cliënt heeft het privacy verklaring van praktijk Rapid Reset gelezen welke vermeld staat op de website van praktijk Rapid Reset en cliënt stemt in met dit privacyreglement.
 14. Anjes Meijers/Rapid Reset is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Nieuwe Markt 3C in Uden, noch voor andere schade ontstaan door het betreden van de praktijk, de hal, wachtruimte en het gebruik maken van het toilet.
 15. Cliënten met epilepsie of elke persoon met een diagnose uit het spectrum van ‘psychotische stoornissen’ mogen geen hypnose ondergaan. Anjès Meijers aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
 16. Onder geen enkele voorwaarde inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid zal Anjès Meijers aansprakelijk zijn voor enige speciale- of gevolgschade, op welke manier dan ook, nu of in de toekomst, die het gevolg zijn van het gebruik van- of het onvermogen om hypnose aan te wenden, geavanceerde hypnotische technieken, hypnotherapie of andere therapieën.
 17. De informatie, technieken, methoden en aanbevelingen van/door Anjès Meijers zijn niet bedoeld als vervanging van de diagnose en behandeling door een gekwalificeerde arts, ook niet om de behandeling van aandoeningen aan te moedigen door personen die niet gekwalificeerd zijn. Als u Rapid Transformational Therapy toepast terwijl u onder medische behandeling bent, om het even voor welke aandoening, pas dan niet uw voorgeschreven medicatie aan zonder toestemming van uw arts. Bij twijfel dient u medisch advies op te vragen.
 18. Anjès Meijers heeft de nodige zorg en aandacht besteed aan de informatie die tijdens deze therapiesessie wordt gegeven en deze informatie wordt te goeder trouw verstrekt. De verstrekte informatie is niet bedoeld als medisch advies. Raadpleeg altijd uw huisarts voordat u van medicatie verandert en behandelingsalternatieven evalueert.
 19. Anjès Meijers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies, schade of kosten als gevolg van het toepassen van de verstrekte informatie. Door instemming met- en/of ondertekening van deze voorwaarden gaat u ermee akkoord haar schadeloos te stellen en te vrijwaren van enige aansprakelijkheid.
 20. Anjès Meijers heeft een volledige professionele aansprakelijkheidsverzekering en een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering bij Balens Europe. Zij is tevens aangesloten en erkend bij/door verschillende organisaties waaronder de Nederlandse Vereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) en Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).
 21. Alle informatie die ik heb verstrekt of nog zal verstrekken in het intake formulier is naar mijn beste eer en geweten, volledig en correct. Ik onderga therapie begrijpend dat dit een samenwerkingsproces is, tussen mij en Anjès Meijers en dat vooruitgang afhankelijk is van mijn eigen motivatie, inzet en participatie.
 22. De therapeut heeft toestemming om mij te hypnotiseren, om RTT – Hypnotherapie toe te passen. Ik ben mij bewust dat ik volledig dien deel te nemen aan het proces en door het luisteren naar mijn persoonlijke opname, voor een periode van 21 dagen, ik zelf een cruciale rol speel in het behalen van succes.
 23. De cliënt begrijpt dat, ondanks het hoge succespercentage van RTT, de therapeut geen resultaten kan en zal garanderen. De cliënt begrijpt dat persoonlijke succes afhankelijk is van vele factoren waar de therapeut geen controle over heeft, inclusief de wens en bereidheid van de cliënt, om verandering te bewerkstelligen.
 24. De therapeut behoudt het volledige auteursrecht op alle vormen van media die naar aanleiding van de behandeling voor de cliënt worden geproduceerd en/of aan de cliënt worden gedistribueerd. Inclusief de persoonlijke audio’s en video’s.
 25. De therapeut heeft toestemming om de cliënt tijdens de sessie aan te raken op de volgende wijzen: armen zacht optillen, handen, schouders en hoofd aan raken. Dit alles om het verdiepingsproces te faciliteren en stimuleren.